Посібники

Які види звітів використовують бухгалтерські фірми?

Фінансові звіти використовуються для аналізу фінансового стану великих та малих підприємств. Існує чотири первинні фінансові звіти, які вказують на добробут бізнесу: баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про капітал та звіт про рух грошових коштів. Ці звіти забезпечують достатньо інформації для бухгалтера, щоб прогнозувати майбутні результати діяльності та рекомендувати зміни, необхідні для підтримання діяльності компанії у відповідності з бізнес-планом.

Таблиця балансу

Баланси - це рівняння, що балансують активи проти пасивів та власного капіталу. Оборотні активи - це запаси та дебіторська заборгованість, які можна конвертувати в грошові кошти менш ніж за один рік. Необоротні активи - це майно або фінансові активи, перетворення яких у грошові кошти займе більше часу. Поточні зобов'язання - це зобов'язання, що підлягають сплаті протягом року або менше, а довгострокові зобов'язання - це довгострокові борги. Власний капітал представляє інвестиції власника або акціонерів плюс прибуток з початку діяльності компанії або іншого звітного періоду.

Довідка про доходи

Звіти про прибутки та збитки - це фінансові звіти, що відображають отриманий дохід за річний звітний період. Звіти про доходи віднімають витрати з доходів за звітний період із зазначенням того, чи був збиток чи прибуток. Частина прибутку розподіляється між акціонерами, а частина відображається як нерозподілений прибуток, який реінвестується назад у компанію. У верхньому рядку вказується валовий дохід від реалізації, а в нижньому рядку після вирахування витрат - чистий збиток або прибуток.

Звіт про капітал

Звіти про капітал показують збільшення або зменшення рахунків капіталу власника з часом. Історичний аналіз звітів про капітал протягом ряду років покаже, як зросли або зменшились інвестиції власника. Рахунки капіталу включають прямі грошові вкладення, запаси акцій, облігації, позики, банківські рахунки та валюти, що перебувають у резерві. Звіти про капітал складаються після складання звітів про прибутки та збитки, щоб можна було внести корективи в рахунки капіталу власника.

Грошові потоки

Звіти про рух грошових коштів є основним інструментом бюджетування, що використовується для аналізу минулих результатів та прогнозування майбутніх коливань грошових потоків. У звітах про рух грошових коштів фіксуються всі надходження та відтоки грошових коштів за звітний період із переліком операційних витрат, інвестицій та грошових доходів. Ці звіти використовуються для планування закупівель запасів та обладнання та для визначення того, чи є у підприємства достатній грошовий потік для підтримки збільшеного боргу для розширення бізнесу.